Skambinkite: +37068669750

VšĮ Biomedicinos etikos ir teisės institutas (BETIs) yra įstaiga, vienijanti teisės, filosofijos (etikos), medicinos, biologijos ir kitų profesijų atstovus, siekiančius, kad biomedicinos srityje būtų laikomasi aukštų etinių standartų, protingumo, atsargumo ir teisingumo principų. BETIs siekia mokslinių tyrimų metodų pagalba įvertinti biomedicinos srities reguliavimo teisinėmis, etinėmis normomis ir profesiniais-techniniais standartais spragas, netobulumus, kolizijas ir pateikti galimus nuoseklaus reguliavimo būdus. BETIs informuoja visuomenę, įvairių sričių specialistus ir valstybės institucijas apie atliekamų tyrimų rezultatus bei skleidžia sukauptas žinias, rengdamas mokymus, konferencijas, teikdamas išvadas, pasiūlymus, publikuodamas straipsnius ir dalyvaudamas diskusijose įvairiais biomedicinos etikos ir teisės klausimais.

Pagrindinis BETIs tikslas yra kurti mokslinius pagrindus biomedicinos etikos principų Lietuvoje įgyvendinimui ir biomedicinos teisės bei susijusių teisės sričių tobulinimui.

Pagrindinės BETIs veiklos – moksliniai tyrimai, švietimas biomedicinos etikos ir teisės srityje. Siekdamas, užsibrėžto tikslo, BETIs vykdo šias funkcijas:

  1. Atlieka taikomuosius mokslinius biomedinos etikos ir teisės tyrimus;
  2. Dalyvauja rengiant su biomedicinos sritimi susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  3. Teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl biomedinos teisės norminių aktų projektų;
  4. Atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų, jų projektų teisines bei etines ekspertizes;
  5. Leidžia mokslinius darbus ir metodines priemones biomedicinos etikos ir teisės srityje;
  6. Kaupia, analizuoja, sistemina ir teikia suinteresuotoms valstybės institucijoms, kitiems juridinams ir fiziniams asmenims informaciją biomedinos etikos ir teisės klausimais;
  7. Konsultuoja suinteresuotus asmenis biomedicinos etikos ir teisės klausimais;
  8. Dalyvauja keliant teisininkų, sveikatos priežiūros specialistų bei kitų profesijų atstovų, dirbančių biomedicinos srityje, kvalifikaciją ir visuomenės švietime biomedicinos etikos ir teisės klausimais. Rengia susijusius mokymus, konferencijas;
  9. Atstovauja fizinius ir juridnius asmenis teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, tarptautinėse organizacijose sprendžiant biomedicinos srityje kilusius ginčus, teikia teisinę pagalbą.

Comments are closed.